افتخار افرینان مرحله اول المپیاد

افتخار آفرینی مرحله اول المپیاد سال ۹5
افتخار آفرینی مرحله اول المپیاد سال ۹4
افتخار آفرینی مرحله اول المپیاد سال ۹۵
افتخار آفرینی مرحله اول المپیاد سال 91
قبولی های مرحله اول المپیادهای علمی سال 90