افتخارات دبیرستان سلام تجریش

ستارگان درخشان 

۱۴۰۰ 

کنکور سراسری

۰
رتبه تک رقمی
۰
رتبه دو رقمی
۰
رتبه سه رقمی
۰
درصدقبولی دردانشگاه دولتی
رتیه های تک رقمی کنکور سراسری
کلیک کنید
مدال آوران کشوری
کلیک کنید
رتیه های دو رقمی کنکور سراسری
کلیک کنید
مدال آوران المپیادجهانی
کلیک کنید
رتیه های سه رقمی کنکور سراسری
افتخار آفرینان مرحله اول المپیاد
کلیک کنید
رتیه های کنکور سراسری به تفکیک سال
کلیک کنید
افتخارات فرهنگی
کلیک کنید